Passiviseringsvæske 1L

Varekode: 200645
Pris: kr 2 888,00

Oversikt

Blandeforhold: 1:9

1 Liter passiviseringsvæske gir 10 liter prosessvæske.

Væsken mikses med kontinuerlig sirkulasjon og røring i 60°C varme.
La blandingen stå i 30 minutter før bruk.

 

 

  

Fare:
Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernehansker/verneklær/værnebriller/ansiktskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
VED SVELGING: Skyll munnen, IKKE fremkall brekninger.

 

Passiviseringsvæske 1L

Dokumenter

View FilePassiviseringsvæske    Størrelse: (164.97 KB)

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.