Policy for ansvarlig metallhandel

Formål

Denne policy har som formål å sikre at K.A. Rasmussen konsernets edelmetaller

 • har sin opprinnelse i overensstemmelse med gjeldende regler og bransjestandarder, som gjelder i de land der selskapet driver virksomhet, herunder standarder som omhandler sosialt ansvar, miljø, konflikt- og høyrisikoområder
 • anskaffes på en måte som forhindrer muliggjørelse eller deltakelse i hvitvasking eller annen økonomisk kriminalitet, slik dette er definert i gjeldende lovverk

Formålet med policyen skal sikres ved en risikobasert tilnærming for kontroll av metallkunder og metalltransaksjoner.

Virkeområde

Policyen gjelder alle edelmetallrelaterte virksomheter innenfor konsernet, morselskap og hel- eller deleide datterselskaper.

Roller og ansvar

Konsernsjef har ansvar for

 • at det utarbeides  rutiner som sikrer oppnåelse av formålet i denne policy
 • at det utføres intern kontroll av etterlevelse av policy og rutiner
 • at styret gis en årlig status
 • å utpeke konsernets Compliance Officer
 • å utpeke konsernets revisjonsansvarlig

Compliance Officer har ansvar for

 • å utarbeide rutiner for etablering og periodisk gjennomgang av kundeforhold og transaksjoner med disse
 • å holde seg oppdatert på endringer i lover, regler og standarder og sørge for at disse blir innarbeidet i rutinene
 • at det etableres en rutine for behandling av potensielt ulovlige handlinger, herunder rapportering, etter godkjenning fra konsernsjef i det enkelte tilfelle
 • at policy og rutiner gjøres kjent i organisasjonen og at det foretas opplæring av personalet

Kvalitetsansvarlig har ansvar for

 • å planlegge og å gjennomføre en risikobasert internrevisjon av morselskap og datterselskapers etterlevelse av rutinene
 • å utarbeide en revisjonsrapport som beskriver eventuelle mangler, hvilke pålegg som gis, og frist for å rette opp i eventuelle mangler.  Revisjonsrapporten sendes konsernsjef med kommentarer fra enheten.

Daglig leder i morselskap og datterselskaper har ansvar for

 • at konsernets rutiner etterleves
 • at rutiner for etablering og periodisk gjennomgang av kundeforhold og transaksjoner etterleves
 • at det etableres en rutine for kundekontroll av privatpersoner og at denne etterleves
 • å rapportere til Compliance Officer dersom han får mistanke om at edelmetaller eller betalingsmidler som K.A. Rasmussen har hatt befatning med, har inngått i en ulovlig handling

Oppdatering

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av konsernsjef.

Endringer skal godkjennes av styret.

 

Godkjent av styret i K.A.Rasmussen AS 28.oktober 2014

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.